UA-61072793-1

Undervisning og kompetanse

Tasta sykehjem er en lærende organisasjon der mennesket er bedriftens viktigste ressurs. Verdidokumentet legger vekt på kompetanse, og har som en målsetning at våre ansatte skal være trygge og ansvarliggjorte, kompetente og etisk bevisste. Vi skal være best mulig i stand til å møte de faglige, menneskelige og etiske utfordringene vi står overfor i det daglige. Forbedring krever kritisk refleksjon rundt egen praksis, og setter krav til kulturen i organisasjonen. Vi tror også at økt kompetanse bidrar til trivsel på arbeidsplassen.

Undervisningstilbudet på Tasta sykehjem består av flere elementer:

1. Internundervisning:  Løpende internundervisning annenhver uke der ansatte kan delta fra gang til gang etter den enkeltes behov og kapasitet. Her tar vi opp aktuelle tema av ulik karakter, både pleiefaglige tema, etikk, verdier og holdninger. Programmet blir lagt opp av sykehjemmets undervisningsutvalg der de ulike faggruppene er representert.

2. Kurs og seminar: Fra tid til annen arrangerer vi kompetansegivende kurs på aktuelle satsingsområder. Slike kurs søkes godkjent av NSF som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie, og av Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Vi arrangerer også enkeltstående seminar eller foredrag. Kurs og seminar hos oss er som regel åpne for deltakere utenfra.

3. Utvikling:  Interne utviklingsprosjekt for å møte faglige utfordringer, oppdrag og satsingsområder, for eksempel innenfor palliasjon, kols, demens osv.

Kompetansedeling – et miljø hvor vi deler vår kunnskap med hverandre

Tasta sykehjem ønsker å være et ressursmiljø som deler kompetanse med andre på områder der det er naturlig. Gjennom bl.a. prestetjenesten og diakonisenteret har vi et særskilt ansvar for å formidle kompetanse innenfor tema knyttet til etikk, verdier, åndelige/eksistensielle tema og omsorg ved livets slutt. Vi kan ta undervisningsoppdrag eller bistå virksomheter bl.a. på følgende områder:

  • Verdier og etikk
  • Generell etikkundervisning.
  • Verdier og holdninger i møte med pasienter og brukere.
  • Verdier og organisasjonskultur.
  • Verdiavklaring – Arbeid med utvikling og endring av kultur.

Etisk refleksjon og veiledning

  • Opplæring i modeller og verktøy for praktisk etikkarbeid og etisk refleksjon.
  • Veiledning i arbeid med etiske utfordringer og dilemma.

 Åndelige og eksistensielle tema

  • Åndelig omsorg ved livets slutt.
  • Hvordan kan vi støtte pasienten i arbeid med eksistensielle og åndelige utfordringer?
  • Forkynnelse og sjelesorg på institusjon.

Kontaktpersoner

Besøksadresse

Tasta Sykehjem
Prestveien 14
4025 Stavanger

Google Maps

Kontakt oss

Telefon: +47 51 56 85 00
Epost: post@tasta-sykehjem.no

Se kontaktinfo for alle avdelinger

Facebook