UA-61072793-1

Sykehjemspresten

IMG_1118 Vår sykehjemsprest heter Anna Dalaker. I tillegg til å betjene Tasta Sykehjem er hun knyttet til byens øvrige sykehjem som underviser og veileder for personalet i problemstillinger som faller inn under institusjonsprestens kompetanseområde. Byens sykehjem kan også tilkalle sykehjemspresten ved spesielle behov hos sine pasienter.

Hovedarbeidsoppgaver

  • Regelmessige gudstjenester ved institusjonen
  • Samtaler med pasientene
  • Kontakt med pårørende
  • Undervisning for personalet i etiske problemstillinger
  • Veiledning overfor personalet

Pasientene er takknemlige for å ha så lett tilgang til prest, enten til hyppige og regelmessige gudstjenester eller til personlige samtaler. De eldre må ofte oppleve mange smertelige tap i løpet av sine siste år. Slik som tap av helse, tap av nærstående slektninger, tap av bolig og nettverk. Dette kan for noen føre til tunge dager med opplevelse av lite livsinnhold.  Flere enn vi tror blir etter som årene går, mer opptatt av livssyn og åndelige spørsmål. Her kan presten ved sin tilstedeværelse bety mye. De fleste blant personalet har mange og tidkrevende oppgaver og får ofte liten tid til å sitte ned hos den gamle. Presten er ansatt for å ha tid til den enkelte beboer og dens pårørende.

Prestestillingen ved sykehjemmet bidrar også til å sette fokus på etisk bevisstgjøring i pleien. I det siste er det rettet betydelig fokus på omsorg ved livets slutt. Her har presten spesialkompetanse å tilføre.

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og preste- og diakonitjenesten

Presten ved Tasta Sykehjem har i tillegg til prestetjenesten ved sykehjemmet også et ansvarsområde i kommunens øvrige syke- og aldershjemsvirksomhet.

Stavanger kommune ønsker at den generelle prestetjenesten skal inkluderes i det tverrfaglige samarbeidet i det helhetlige kommunale tjenestetilbudet til innbyggerne. Som et ledd i dette, har presten ved Tasta Sykehjem fått i oppdrag av Levekårsdirektøren å arrangere årlige bydelsvise nettverkssamlinger i de fire bydelene Madla, Eiganes/Tasta, Hundvåg/Hillevåg og Hinna/Hillevåg. Til disse samlingene inviteres virksomhets- og aktivitetsledere på syke- og aldershjemmene, virksomhetsledere i hjemmebaserte tjenester, fagledere ved helse- og sosialkontorene og prester og diakoner.

Presten ved Tasta Sykehjem skal årlig besøke alle syke- og aldershjem i Stavanger kommune for å møte ledelsen og sammen med dem identifisere behov for veiledning/kurs for ansatte i tema knyttet til eksistensiell og åndelig støtte.

Et årshjul, se nedenfor, synliggjør det tverrfaglige samarbeidet som faller inn under presten på Tasta Sykehjem sitt ansvarsområde. Årshjulet viser at tjenestemottaker står i sentrum, og at det tverrfaglige samarbeidet har til hensikt å sikre tjenestemottakers rett til tros- og livssynsutøvelse, jmfr. skriv av Helse- og omsorgsdepartementet av 1. desember 2009.

Ønsker du å komme i kontakt med sykehjemspresten kan du sende en e-post til adresse ada@tasta-sykehjem.no eller ringe på telefon 926 83 065. aarshjulPrest

 


Besøksadresse

Tasta Sykehjem
Prestveien 14
4025 Stavanger

Google Maps

Kontakt oss

Telefon: +47 51 56 85 00
Epost: post@tasta-sykehjem.no

Se kontaktinfo for alle avdelinger

Facebook